AFDRUKKEN OPSLAAN

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
UIT DE FOTOGALERIJ « #LaRedoute @LaRedoute »
Geactualiseerd op : 4 mei 2018

De website www.laredoute.nl, de mobiele site m.laredoute.nl en de mobiele applicatie van La Redoute (hierna samen en zonder onderscheid de «Site » genoemd) worden beheerd door NV LA REDOUTE CATALOGUE BENELUX, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het RPR van Tournai onder nummer 0404.047.956, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Porte des Bâtisseurs 20, 7730 Estaimpuis, België (« LA REDOUTE »).

Verantwoordelijk uitgever: meneer Philippe BERLAN, Algemeen Directeur van La Redoute

Onze contactgegevens: Telefoonnummer: +31 (0)43 202 94 67 E-mailadres: contact@redoute.be

De website wordt gehost door Microsoft Ireland Operations Limited - One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 - Tel: +353 (1) 2953826

De fotogalerij #LaRedouteBe @LaRedoute_be (de « Galerij ») bevat een selectie foto’s die door gebruikers zijn gepost onder de voorwaarden van artikel 3 en die het merk LA REDOUTE en zijn merken La Redoute Collections, La Redoute Intérieurs, AMPM, (de “Merken”) en de producten die het verdeelt (de « Foto's ») in de kijker zetten.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor het gebruik van de Galerij (de « AGV#LaRedoute») door elke gebruiker die een natuurlijk persoon is van minstens zestien (16) jaar (« U »).

De Galerij is zichtbaar voor iedereen op de Site. Door de Site te bezoeken, erkent u kennis te hebben genomen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en deze volledig en zonder voorbehoud te accepteren. Voor alle informatie hieromtrent kan u het tabblad "Algemene verkoopsvoorwaarden" van de Site raadplegen.

Flowbox is een sociaal platform dat door LA REDOUTE wordt gebruikt om de Foto’s te verzamelen die U hebt gedeeld op Instagram met de # die verband houden met de Merken en LA REDOUTE en de vermelding @LaRedoute_nl, om ze te modereren en gebruiksrechten aan te vragen bij de eigenaars van deze Foto’s. Via dit platform kan ook de Galerij worden beheerd en kunnen Foto’s direct via de interface van de Galerij worden geüpload. De gegevens die door Flowbox worden verzameld in naam van LA REDOUTE worden enkel gebruikt door LA REDOUTE en haar dochterondernemingen. Wanneer U de rechten op uw Foto overdraagt, wordt dit recht enkel verworven door LA REDOUTE en haar dochterondernemingen, die de Foto als enigen mogen gebruiken.

LA REDOUTE behoudt zich het recht voor om de AGV#LaRedoute op elk moment te wijzigen. Ze zijn dan van toepassing van zodra ze online worden geplaatst. Daarom nodigen wij U uit om de AGV#LaRedoute geregeld te raadplegen.

Door een account aan te maken en uw Foto’s te publiceren, verklaart u kennis te hebben genomen van de AGV#LaRedoute en deze volledig en zonder voorbehoud te accepteren.

ARTIKEL 2 - Toegang

De Galerij is toegankelijk voor alle internetgebruikers en mobiele gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van Artikel 1, mits ze beschikken over een internetverbinding. 

Als U uw Foto’s wilt publiceren, is wel een klantenaccount nodig.

ARTIKEL 3 - Publicatie van de foto’s

Foto’s delen door ze te uploaden naar de Galerij.

U kan uw Foto’s direct in de Galerij publiceren. Voor U uw Foto uploadt, moet U zich aanmelden met uw voornaam of een bijnaam die past bij uw foto en uw e-mailadres. Vervolgens moet u de AGV#LaRedoute accepteren. Voor de Foto in de Galerij wordt weergegeven, zal eerst worden nagegaan of aan artikel 3 en 4 van deze voorwaarden is voldaan. Dit gebeurt binnen een termijn van tien (10) dagen.

Foto’s delen op Instagram.

De Foto’s die op uw Instagram-account openbaar zijn gepubliceerd en in het bijschrift de hashtag : #LaRedoute_be en/of de vermelding @LaRedoute_be bevatten, zullen worden getraceerd en kunnen door LA REDOUTE worden uitgekozen om te verschijnen in de Galerij.

Als uw Foto wordt uitgekozen, zal LA REDOUTE u een reactie sturen onder de post met uw Foto, met de vraag toestemming te geven voor publicatie van de Foto in de Galerij door de AGV#LaRedoute te accepteren.

Om definitief toestemming te geven, moet u reageren met de hashtag #yeslaredoute om de AGV#LaRedoute te accepteren. Vervolgens wordt gecontroleerd of artikel 3 en 4 van deze voorwaarden is nageleefd, waarna uw Foto binnen vierentwintig (24) uur in de Galerij te zien zal zijn.

ARTIKEL 4 - Selectiecriteria voor de foto’s

De Foto’s die direct in de Galerij werden gepubliceerd of op Instagram werden getraceerd, zullen door Flowbox en LA REDOUTE worden uitgekozen.

Op de Foto’s moet minstens één product te zien zijn dat LA REDOUTE en zijn Merken in de kijker zet. Het LA REDOUTE product moet voldoende herkenbaar zijn. De Foto’s moeten duidelijk en van goede kwaliteit zijn. Een vierkant formaat geniet de voorkeur. Montages van verschillende foto’s zijn niet toegestaan, net als het gebruik van grappige filters, bijvoorbeeld Snapchat, die de oorspronkelijke foto veranderen of vervormen. De Foto’s mogen geen tekst bevatten.

Tot slot is het verboden om op de Foto’s of in het bijschrift bij de Foto direct of indirect een merk van derden op te nemen, of een herkenbaar teken van een merk van derden dat niet op de Site wordt aangeboden.

ARTIKEL 5 - Moderatie

LA REDOUTE en Flowbox behouden zich als moderators het recht voor om Foto’s of uitspraken te weigeren en in te trekken die :

- Ingaan tegen goede zeden en waarden (onfatsoenlijk, obsceen of die aanzetten tot alcoholgebruik of roken).
- Vergezeld gaan van aanstootgevende commentaren (beledigende uitspraak, scheldwoord, minachting, racisme, antisemitisme, xenofobie) of lasterlijke commentaren (die afbreuk doen aan de eer of waardigheid van of het respect voor een natuurlijk persoon of rechtspersoon).
- In strijd zijn met de kinderbescherming.
- Aanzetten tot geweld, haat of discriminatie (veroordeling op basis van afkomst, religieuze overtuiging of andere)
- Obsceen of van pornografische of pedofiele aard zijn.
- De persoonlijkheidsrechten, auteursrechten, portretrechten, soortgelijke rechten of merkrechten schenden.

ARTIKEL 6 - Garanties

U garandeert LA REDOUTE dat u de auteursrechten bezit van de Foto’s die u publiceert in de Galerij of op Instagram. U bevestigt dat u de toelating bezit inzake de portretrechten van de personen die op de Foto’s te zien zijn en verbindt zich ertoe geen foto’s of afbeeldingen te uploaden die de rechten van derden of de bescherming van de privacy zouden kunnen schenden.

De publicatie van Foto’s door minderjarigen of van Foto’s waarop minderjarigen te zien zijn, impliceert dat daarvoor de voorafgaande toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers is verkregen.

U verbindt zich ertoe om LA REDOUTE te vrijwaren van elke claim van derden met betrekking tot een inbreuk tegen merkrechten of auteursrechten en meer in het algemeen alle intellectuele eigendomsrechten die in verband kan worden gebracht met de Foto’s en om de volledige schadevergoeding of bekeuring op u te nemen die LA REDOUTE daardoor misschien zou moeten betalen.

ARTIKEL 7 - Afstand van rechten

U geeft LA REDOUTE en haar dochterondernemingen uitdrukkelijk de toestemming om de Foto’s te gebruiken en te benutten onder de volgende voorwaarden.

U verleent LA REDOUTE, die hiermee instemt, uitdrukkelijk alle gebruiksrechten voor de foto’s, waardoor LA REDOUTE en haar dochterondernemingen :

  • De Foto’s geheel of gedeeltelijk kunnen weergeven, verspreiden of publiek maken, en dit op elke manier, direct of indirect, en via elke weg, tot op heden of in de toekomst al dan niet gekend, en meer bepaald door middel van de hierna genoemde media, in elk formaat, voor alle mogelijke bestemmelingen, voor elk publiek, zonder enige beperking;
  • De Foto’s geheel of gedeeltelijk kunnen reproduceren via alle media, zoals de interne en externe, Franse en internationale websites van LA REDOUTE, de mobiele sites en applicaties van LA REDOUTE, de algemene en thematische catalogi van LA REDOUTE, affiches, direct mail, mailings en e-mailings, de pers (kranten, magazines, tv), display banners, affiliates, persrelaties en events, sociale netwerken (bv. Youtube, Facebook, Twitter, Pinterest, enz.) , en reclame of informatie in de winkels en etalages van LA REDOUTE;
  • De Foto’s op elke manier en via elke weg kunnen aanpassen (meer bepaald corrigeren, wijzigen, schikken), voor zover deze aanpassing U geen schade berokkent;

Deze toestemming wordt gratis verleend en geldt voor alle landen en de volledige duur van de auteursrechtelijke bescherming.

ARTIKEL 8 - Aanvraag tot het wissen van een foto

Elke aanvraag tot het wissen van Foto’s die in de Galerij zijn gepubliceerd, moet per e-mail worden verstuurd naar à contact@redoute.be.

ARTIKEL 9 - Persoonsgegevens

De gegevens worden door La Redoute (verwerkingsverantwoordelijke) verzameld na toestemming van de betrokken persoon. Ze zijn bestemd voor de marketingafdeling en het bedrijf FLOWBOX (belast met de uitvoering) om op de website en de mobiele applicatie gepubliceerd te worden in de « Galerij ».

In overeenstemming met de Franse wet en de Europese verordening 2016/679 voor de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te wijzigen en te verwijderen.

Om deze rechten uit te voeren of voor elke vraag over de verwerking van uw gegevens in het kader van deze regeling, kunt u contact opnemen met onze DPO via dpo@redoute.fr. Indien u, na contact met ons te hebben opgenomen, van mening bent dat uw rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de GBA [Gegevensbeschermingsautoriteit].

Voor meer informatie over het beleid in verband met de bescherming van persoonsgegevens  : klik hier