BELEID INZAKE HET BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

La Redoute wil uw privacy beschermen en verplicht zich om het hoogste niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

In het kader van haar activiteiten biedt La Redoute haar klanten een e-commerce dienst aan die toegankelijk is via de websitewww.laredoute.be ,een mobiele website m.laredoute.be en vanaf een compatibele applicatie voor smartphone en tablet opiOS en Android.

Om haar service te verlenen, verzamelt La Redoute persoonsgegevens over personen. De gegevens worden verzameld op de website van Redoute, op mobiele applicaties, telefonisch, in winkels of bij het ontvangen van papieren bestellingen.

Het doel van deze rubriek is u volledig te informeren over het gebruik dat La Redoute maakt van de persoonsgegevens van haar klanten.

La REDOUTE verbindt zich er als verwerkingsverantwoordelijke toe de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

In de formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens op de website of op papier wordt de Klant er in het bijzonder op gewezen of het verzamelen van gegevens al dan niet verplicht is. Als een verplicht gegevensveld niet wordt verstrekt, kan La Redoute zijn diensten niet uitvoeren.

SAMENVATTING

1.   WIE VERZAMELT PERSOONSGEGEVENS?

2.   WAT ZIJN DE DOELEN VAN HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT ZIJN ONZE REDENEN?

3.   AAN WIE WORDEN UW GEGEVENS OVERGEDRAGEN?

4.   WAT ZIJN MIJN RECHTEN OP DE GEGEVENS?

4.1.   Wat zijn mijn rechten?

4.2.   Hoe deze rechten uitoefenen?

4.3.   Wat zijn de gevolgen van het uitoefenen van het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van profielen?

4.4.   Wat vervolgens doen?

5.   WAT GEBEURT ER MET MIJN GEGEVENS NA MIJN OVERLIJDEN?

6.   WORDEN MIJN GEGEVENS BUITEN DE EU VERSTUURD?

7.   HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

7.1.   Algemene voorschriften betreffende het beheer van de handelsbetrekkingen:

7.2.   Specifieke voorschriften voor bepaalde gegevensverwerkingsverrichtingen:

8.   WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GENOMEN OM MIJN GEGEVENS TE BESCHERMEN?

8.1.   Algemene voorschriften

8.2.   Regels die van toepassing zijn op bankgegevens en bankkaarten

8.3.   Bestrijding van internetfraude

9.   WAT MOET U WETEN OVER DE GEGEVENS DIE VERZAMELD ZIJN DOOR SOCIALE NETWERKEN?

10.    WORDEN GEGEVENS OVER MINDERJARINGEN JONGER DAN 16 JAAR VERZAMELD?

11.    ZAL IK COMMERCIËLE VERZOEKEN ONTVANGEN?

11.1.    Beginselen van toepassing op La Redoute

11.2.    Prospectie per e-mail en via sms

11.3.    Retargeting E-Mail

11.4.    Kennisgevingen betreffende mobiele toepassingen

11.5.    Commerciële prospectie via telefoon

12.    GEBRUIKT LA REDOUTE COOKIES, TAGS EN TRACKERS

12.1.    WAT IS EEN COOKIE?

12.2.    WAAROM WORDEN COOKIES, TAGS EN TRACKERS GEBRUIKT?

12.3.    HOE KAN HET PLAATSEN VAN COOKIES, TAGS EN TRACKERS WORDEN GEPARAMETREERD?

12.3.1.     Uw navigatiesoftware instellen

12.3.2.     Het besturingssysteem van uw smartphone instellen

12.3.3.     Cookies instellen met een door La Redoute voorgesteld hulpmiddel

12.3.4.     Bezwaarlijst om het plaatsen van cookies te beheren

13.    WAT IS DE GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS VAN LA REDOUTE

13.1.    WAT ZIJN ZIJN OPDRACHTEN?

13.2.    HOE KAN CONTACT WORDEN OPGENOMEN MET DE GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS?

1.   WIE VERZAMELT PERSOONSGEGEVENS?

Het bedrijf dat de persoonsgegevens verzamelt en de gegevensverwerking implementeert is:

La Redoute, een “Société par Actions Simplifié” met een maatschappelijk kapitaal van 353.490.250 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Tournai onder nummer 477 180186, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4 Menenstraat - 7730 Estaimpuis.

2.   WAT ZIJN DE DOELEN VAN HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT ZIJN ONZE REDENEN?

2.1 JURIDISCHE BASIS EN KENMERKEN

De privacy van gebruikers wordt beschermd door de regelgeving. Op grond van de regelgeving inzake gegevensbescherming mag La Redoute de persoonsgegevens van haar gebruikers alleen gebruiken als er een geldige rechtsgrondslag voor is. La Redoute moet ervoor zorgen dat het een of meer van de volgende rechtsgrondslagen heeft:

·     de uitvoering van een contract (bijvoorbeeld voor de verwerking en uitvoering van een order voor goederen of voor de opening en het beheer van een rekening bij La Redoute), of;

·     het nakomen van een wettelijke verplichting (bv. het bewaren van facturen), of;

·     indien dit in het gewettigd belang van La Redoute is, of;

·     Wanneer de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Een "rechtmatig belang" van La Redoute mag niet in strijd zijn met de rechten en vrijheden van gebruikers. Voorbeelden van legitieme belangen die in de GDPR worden genoemd, zijn fraudepreventie, direct marketing en gegevensuitwisseling binnen een groep bedrijven (zoals La Redoute).

2.2 JURIDISCHE GRONDSLAGEN VAN LA REDOUTE

De vennootschap La Redoute verzamelt en registreert persoonsgegevens van haar klanten om de volgende verwerkingshandelingen uit te voeren:

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wat zijn onze redenen?

·     Beheer van klantenaccounts, de winkelwagen en bestellingen;

·     Uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen een Klant en La Redoute

·     Rechtmatig belang van La Redoute

·     Beheer van betalingen en krediettransacties

·     Uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen een Klant en La Redoute

·     Beheer van de leveringsverrichtingen;

·     Uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen een Klant en La Redoute

·     Beheer van de relatie met de klant (telefoon / chat / e-mail), de opvolging van de bestellingen, de after-sales service, het retourneren van producten en terugbetalingen;

·     Uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen een Klant en La Redoute

·     Registratie van uitwisselingen tussen de klantendienst en de klant via telefoon of chat; voor de verbetering van de service.

·     Het legitieme belang van La Redoute bij het verbeteren van de kwaliteit van de service

·     Klanttevredenheidsbeheer (verzameling van meningen van klanten over producten en prestaties op het gebied van klantenservice);

·     Het legitieme belang van La Redoute bij het verbeteren van producten en diensten

·     Fraudebestrijding tijdens de betaling van de bestelling en beheer van onbetaalde facturen na bestelling;

·     Uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen een Klant en La Redoute

·     Rechtmatig belang van La Redoute

·     Statistieken, analyse, selectie en segmentatie van klanten om klanten beter te leren kennen;

·     Uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen een Klant en La Redoute

·     Rechtmatig belang van La Redoute

·     Stuur gerichte commerciële aanbiedingen via e-mail, mobiele kennisgevingen, sociale netwerken, andere websites of een ander medium;

·     Toestemming van de klant

·     Rechtmatige belangstelling voor papieren prospectie-mailings

·     Aanpassing van sites (mobiel en desktop) en applicaties volgens de affiniteiten van de Gebruiker;

·     Toestemming van de klant

·     Meting van het aantal hits op de websites (mobiel en desktop) en mobiele applicaties;

·     Toestemming van de klant

·     Aanbieden van instrumenten voor het delen van informatie op sociale netwerken;

·     Toestemming van de klant

·     Organisatie van wedstrijden en reclamespelen;

·     Rechtmatig belang van La Redoute

·     Informatie delen met zakelijke partners;

·     Uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen een Klant en La Redoute

·     Toestemming van de klant (voor activiteiten met het oog op prospectie)

·     Het aanbieden van een marketplace waar andere verkopers dan La Redoute hun producten kunnen aanbieden;

·     Rechtmatig belang van La Redoute

·     Beschikbaarstelling van een toegankelijkheidshulpmiddel waarmee slechthorenden op de site kunnen bestellen.

·     Toestemming van de klant

Voor verwerkingen waarvoor toestemming moet worden verkregen, kan de betrokkene zijn toestemming intrekken door een verzoek in te dienen door hier te klikken.

Voor activiteiten ter bestrijding van fraude en ter beoordeling van het frauderisico heeft de CNIL toestemming gegeven, zoals uiteengezet in punt 8.3.

De contacthandelingen van mensen met gehoorproblemen zijn gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. De betrokken persoon kan zijn toestemming intrekken door een aanvraag in te dienen door hier te klikken.

3.   AAN WIE WORDEN UW GEGEVENS OVERGEDRAGEN?

Uw gegevens worden doorgegeven aan partners van La Redoute-partners die de gegevens voor hun rekening kunnen verwerken (zij zijn ontvangers) of uitsluitend voor de rekening en volgens de instructies van La Redoute (zij zijn onderaannemers).

De ontvangers van de gegevens zijn:

-        De financierings- en kredietinstellingen

-        De politiediensten in verband met gerechtelijke vorderingen inzake fraudebestrijding

-        Douanediensten bij levering in het buitenland

 

La Redoute maakt ook gebruik van onderaannemers voor de volgende acties:

-        veilige betaling op de websites en de mobiele applicaties

-        fraudebestrijding  en invordering van niet-betaalde schulden

-        vervaardiging van op maat gemaakte meubelen

-        het verzenden van uw bestellingen en pakketten

-        Het beheer van de chat, telefoongesprekken, de eventuele opnames ervan en het versturen van postzendingen

-        Personalisatie van inhoud voor mobiele sites en applicaties

-        Technisch onderhoud en ontwikkeling van de website, interne applicaties en het informatiesysteem van La Redoute.

-        De inzameling van meningen van klanten

-        Commerciële prospectie e-mails en mobiele meldingen verzenden

La Redoute kan ook persoonsgegevens delen als de structuur van La Redoute Group in de toekomst verandert:

·     In geval van verkoop, overdracht of fusie van de onderneming of een deel ervan, of indien La Redoute een andere onderneming overneemt of fusioneert met een andere onderneming.

·     Indien een dergelijke transactie plaatsvindt, zal La Redoute ervoor zorgen dat de andere partij de wetgeving inzake gegevensbescherming naleeft.

4.   WAT ZIJN MIJN RECHTEN OP DE GEGEVENS?

4.1. Wat zijn mijn rechten?

Overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 22 van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 kan elke natuurlijke persoon die van de dienst gebruik maakt, de volgende rechten uitoefenen:

-        toegangsrechten,

-        recht op correctie,

-        recht van verzet en van verwijdering  op de verwerking van zijn/haar gegevens,

-        recht om zich te verzetten tegen het aanmaken van een profiel,

-        recht op verwerkingsbeperking,

-        recht op gegevensportabiliteit

Tot slot, wanneer La Redoute een schending van persoonsgegevens ontdekt die een hoog risico kan vormen voor uw rechten en vrijheden, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de schending.

4.2. Hoe deze rechten uitoefenen?

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij de vennootschap La Redoute die de persoonsgegevens op de volgende manier heeft verzameld:

Per post,door ons te schrijven naar het volgende adres:

Klantendienst - 4 Menenstraat - 7730 Estaimpuis, met vermelding van uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en indien mogelijk de klantreferentie om de behandeling van uw verzoek te versnellen.

Elektronisch,door hier te klikken.

De aanvraag dient vergezeld te gaan van een identiteitsbewijs.

La Redoute stuurt een antwoord binnen 1 maand na de uitoefening van het recht. In bepaalde gevallen kan deze termijn wegens de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken met twee maanden worden verlengd.

4.3. Wat zijn de gevolgen van het uitoefenen van het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van profielen?

In geval van uitoefening van het recht om zich te verzetten tegen het aanmaken van marketingprofielen, wordt de gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat hij commerciële verzoeken zal blijven ontvangen, maar dat deze minder relevant zullen zijn en niet langer gericht zullen zijn op zijn persoonlijke interesses.

4.4. Wat vervolgens doen?

Bij uitblijven van een antwoord of bij onbevredigend antwoord kan de betrokkene zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van het land waar hij woont:

·     In Frankrijk, CNIL: https://www.cnil.fr/

·     In het Verenigd Koninkrijk, ICO: https://ico.org.uk/

·     In Spanje, AEPD: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-idfr-idphp.php

·     In Portugal, CNPD: https://www.cnpd.pt/index.asp

·     In België, OPC: https://www.privacycommission.be/fr

·     In Zwitserland, FDPIC: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html

5.   WAT GEBEURT ER MET MIJN GEGEVENS NA MIJN OVERLIJDEN?

De Gebruiker kan richtlijnen formuleren met betrekking tot de bewaring, het wissen en de mededeling van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden in overeenstemming met artikel 40-1 van de wet 78-17 van 6 januari 1978. Deze richtsnoeren kunnen algemeen of specifiek zijn.

De gebruiker kan zijn voorafgaande richtlijnen formulerendoor hier te klikken.

6.   WORDEN MIJN GEGEVENS BUITEN DE EU VERSTUURD?

U wordt ervan op de hoogte gebracht dat uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau bieden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Voorafgaand aan de overdracht buiten de Europese Unie, en in overeenstemming met de huidige regelgeving, implementeert La Redoute alle procedures die nodig zijn om de nodige waarborgen te verkrijgen om dergelijke overdrachten te waarborgen.

Overdrachten naar landen buiten de Europese Unie zijn mogelijk in het kader van de volgende activiteiten:

Activiteit

Land van bestemming van de gegevens

Toezicht op gegevensoverdracht

Uitvoeren van logistieke handelingen

Australië

Contractuele standaardbepalingen

Dataverwerking naar sociale netwerken

Verenigde Staten

Privacy Shield / Standaard contractuele clausules

Activiteiten in verband met klantrelaties

Marokko

Contractuele standaardbepalingen

Activiteiten in verband met klantrelaties

Ivoorkust

Contractuele standaardbepalingen[A7]

Voor meer informatie over het toezicht op grensoverschrijdende stromen kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

7.   HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

La Redoute heeft nauwkeurige regels vastgesteld met betrekking tot de periode gedurende welke de persoonsgegevens van Gebruikers moeten worden bewaard.

7.1. Algemene voorschriften betreffende het beheer van de handelsbetrekkingen:

Om de meest relevante bewaartermijn te berekenen, maakt La Redoute een onderscheid tussen:

-        personen genaamd "prospects" en die nog nooit een aankoop hebben gedaan bij La Redoute en haar partners

-        personen genaamd “klanten” die ten minste 1 aankoop hebben gedaan.

Voor prospecten en klanten wordt een verschillende bewaartermijn toegepast.

Voor prospects is het beginpunt van de bewaartermijn de aanmaak van de account

Voor klanten is het startpunt voor de bewaartermijn de laatste aankoop bij La Redoute. De bewaartermijn van de gegevens van een klant verschilt afhankelijk van het feit of de klant al dan niet deel uitmaakt van een klantenbindingsprogramma.

7.2. Specifieke voorschriften voor bepaalde gegevensverwerkingsverrichtingen:

Voor bepaalde soorten verwerking gelden specifieke bewaartermijnen.


Hier zijn enkele voorbeelden:

·     De opnames van telefoongesprekken in de klantendienst worden 3 maanden bewaard.

·     De instructies inzake fraudebestrijding worden gedurende 3 jaar bewaard.

·     Aankoopfacturen worden 10 jaar bewaard.

Voor meer informatie over de bewaartermijnen die door La Redoute worden toegepast, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris (zie punt 12).

8.   WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GENOMEN OM MIJN GEGEVENS TE BESCHERMEN?

8.1. Algemene voorschriften

Als gegevensverwerkingsverantwoordelijke neemt La Redoute alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen, en met name om te voorkomen dat gegevens worden gemanipuleerd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden.

La Redoute heeft een robuust beveiligingssysteem geïmplementeerd om een maximale beveiliging van de verzamelde gegevens te garanderen en inbreuken op de gegevens op te sporen. Dit omvat de fysieke beveiliging van de gebouwen waarin onze systemen zijn ondergebracht, de beveiliging van het computersysteem om externe toegang tot uw gegevens te voorkomen en het feit dat we beveiligde kopieën van uw gegevens hebben.

La Redoute ziet erop toe dat onderaannemers de regels inzake gegevensbescherming naleven.

8.2. Regels die van toepassing zijn op bankgegevens en bankkaarten[A8]

Om de veiligheid van de betaling te garanderen, maakt La Redoute gebruik van de diensten van een door PCI-DSS gecertificeerde dienstverlener, OGONE. Deze norm is een internationale beveiligingsnorm die tot doel heeft de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens van de kaarthouder te waarborgen en aldus de bescherming van kaart- en transactiegegevens te waarborgen.

Wanneer u bij La Redoute een bestelling plaatst met een creditcard, maakt ons orderopnamesysteem in real time verbinding met het OGONE-systeem dat uw gegevens verzamelt en diverse controles uitvoert om misbruik en fraude te voorkomen. De gegevens worden op OGONE-servers opgeslagen en op geen enkel moment naar de La Redoute-servers verzonden. OGONE vraagt de autorisatie aan bij de bank en stuurt ons een transactienummer waarmee de verrichtingen tot het bedrag van de autorisatie kunnen worden uitgevoerd.

Om te vermijden dat u uw bankgegevens voor toekomstige orders opnieuw moet invoeren, kunt u ervoor kiezen om uw bankkaarten aan uw online account te koppelen door het daarvoor bestemde selectievakje aan te vinken. Ze worden veilig geregistreerd bij OGONE. U kunt de lijst van uw geregistreerde kaarten raadplegen (in verborgen modus), maar u kunt de inhoud ervan ook geheel of gedeeltelijk verwijderen, in de sectie "Betaalmiddelen" van de sectie "Mijn aankopen" van de sectie "Mijn Account". In dit geval zullen uw verwijderde kaarten niet meer verschijnen in uw online account of in toekomstige bestellingen.

Om de rekening te kunnen debiteren bij de facturatie of te crediteren na een retourzending, bewaart OGONE de bankgegevens die gekoppeld zijn aan het autorisatienummer, de tijd die nodig is om de transactie af te ronden (betalingen na verzending van de goederen) en om eventuele klachten (retourzending, geschillen) te behandelen.

Als u ervoor gekozen hebt om uw bankkaarten te registreren, worden ze automatisch gedeactiveerd wanneer de geldigheidsdatum van de kaart verloopt.

8.3. Bestrijding van internetfraude

 Om betalingen en leveringen veilig te stellen en een optimale servicekwaliteit te garanderen, worden de op de site verzamelde persoonsgegevens ook door La Redoute verwerkt om het frauderisico te bepalen dat aan elke bestelling verbonden is en, indien van toepassing, de voorwaarden waaronder deze wordt uitgevoerd te helpen moduleren. La Redoute heeft van de CNIL een autorisatie nr. 1754559 gekregen om deze fraudebestrijdingsmethode toe te passen.

9.   WAT MOET U WETEN OVER DE GEGEVENS DIE VERZAMELD ZIJN DOOR SOCIALE NETWERKEN?

La Redoute biedt u de mogelijkheid om sociale netwerken te gebruiken om uw commerciële relatie te verbeteren en u gerichte reclameaanbiedingen op deze netwerken aan te bieden.

Het gebruik van sociale netwerken om te interageren met de Redoute (en in het bijzonder met Facebook Messenger, Facebook Connect, de "share"-knoppen van Facebook, Instagram of Twitter) zal waarschijnlijk leiden tot gegevensuitwisselingen tussen La Redoute en deze sociale netwerken.

Als u bijvoorbeeld verbonden bent met het sociale netwerk van Facebook op uw computer en u bezoekt een pagina op website van La Redoute, kan Facebook deze informatie verzamelen. Als u op de knop "tweet" op een pagina van de website van La Redoute klikt, zal twitter deze informatie ook verzamelen.

La Redoute nodigt u uit om de beleidsregels voor het beheer van persoonsgegevens van de verschillende sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de persoonsgegevens die door hen kunnen worden overgedragen.

10.WORDEN GEGEVENS OVER MINDERJARINGEN JONGER DAN 16 JAAR VERZAMELD?

Volgens de algemene verkoopvoorwaarden moet u 16 jaar zijn om een account aan te maken op de website van La Redoute en aankopen te doen.

Bij het aanmaken van een account heeft de gebruiker de mogelijkheid om de gegevens van zijn kinderen door te geven. De gebruiker kan gegevens met betrekking tot minderjarigen jonger dan 16 jaar doorgeven aan La Redoute. Hij zorgt ervoor dat hij de drager is van het ouderlijke verantwoordelijkheid en stemt er uitdrukkelijk mee in om deze gegevens van minderjarigen door te geven aan La Redoute.

11.ZAL IK COMMERCIËLE VERZOEKEN ONTVANGEN?

11.1.                   Beginselen van toepassing op La Redoute

La Redoute gebruikt uw gegevens om u gerichte reclame te sturen, in het bijzonder per e-mail, post, sms, mobiele meldingen, op sociale netwerken of websites van derden.

In deze context verbindt La Redoute zich ertoe de regels die van toepassing zijn op elk prospectiekanaal na te leven.

11.2.                   Prospectie per e-mail en via sms

La Redoute houdt zich aan de regels opgelegddoor Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 die voorziet in de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker voor het verzenden van commerciële prospectie langs elektronische weg (e-mail of sms).

Daarom wordt u bij het aanmaken van uw account op de website uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd:

-        om aanbiedingen van La Redoute per e-mail te ontvangen

-        om aanbiedingen te ontvangen van partners van La Redoute aan wie uw gegevens worden doorgegeven

-        om aanbiedingen van La Redoute te ontvangen per sms

La Redoute stuurt u geen gepersonaliseerde verzoeken per e-mail of sms als u daar niet mee hebt ingestemd.

Er is een uitzondering in de hypothese wanneer de Gebruiker, zonder zijn voorafgaande toestemming, kan worden benaderd omdat hij al klant is bij de vennootschap La Redoute en dat de prospectie ten doel heeft soortgelijke producten of diensten aan te bieden.

In alle gevallen heeft de Gebruiker de mogelijkheid om zich tegen de ontvangst van deze verzoeken te verzetten door de volgende acties te ondernemen:

-        bij het aanmaken van een account "nee" aanvinken in de vakjes voor prospectie;

-        voor e-mails, door  te klikken op de afmeldlink in elke e-mail of door naar zijn La Redoute account in de nieuwsbriefsectie te gaan;

-        Voor de sms, door een sms-stop te sturen naar het nummer dat erin vermeld staat of door naar zijn La Redoute account in de nieuwsbriefsectie te gaan;

-        Door contact op te nemen met de klantenservice.

11.3.                   Retargeting E-Mail

Na het surfen op onze site ontvangt u een e-mail wanneer u uw e-mailadres niet aan La Redoute hebt opgegeven.  Hoe is dat mogelijk?

La Redoute maakt gebruik van de diensten van bedrijven die internetgebruikers die onze website al hebben bezocht te identificeren en hen gepersonaliseerde e-mails te sturen.

Deze bedrijven gebruiken cookies om gebruikers te onderscheiden en vervolgens om de advertenties die ze ontvangen aan te passen op basis van hun browsergeschiedenis.

Wie heeft mijn e-mailadres verzameld?

Bij deze verwerking zijn partners betrokken die uw e-mailadres al hebben verzameld, evenals uw toestemming om het verzenden van reclame toe te staan.

U kunt bezwaar maken tegen dit soort verwerking door hier te klikken[A9].

11.4.                   Kennisgevingen betreffende mobiele toepassingen

Wanneer u de mobiele toepassing La Redoute voor het eerst op uw smartphone opent, moet u toestemming geven om mobiele applicaties of pushmeldingen te ontvangen.

La Redoute heeft dan de mogelijkheid om u op deze manier te benaderen om u aanbiedingen voor te stellen.

U kunt deze meldingen te allen tijde uitschakelen in de instellingen van uw smartphone.

11.5.                   Commerciële prospectie via telefoon

La Redoute heeft de mogelijkheid om telefonisch contact met u op te nemen voor aanbiedingen van producten of diensten. Indien u niet wenst te worden benaderd, kunt u zich inschrijven op de lijst van verzet tegen telemarketing die te vinden is op de site www.bloctel.gouv.fr

12.GEBRUIKT LA REDOUTE COOKIES, TAGS EN TRACKERS[A10]

Wanneer u onze Service gebruikt, kunnen gegevens met betrekking tot de navigatie van uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen in "Cookies"-bestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen, afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot Cookies en die u te allen tijde kunt wijzigen.

12.1.                   WAT IS EEN COOKIE?

De term cookie omvat verschillende technologieën voor tracking of gedragsanalyse van de internetgebruiker. Deze technologieën zijn veelvoudig en voortdurend in ontwikkeling. Er zijn in het bijzonder cookies, tag, pixel, Javascript-code.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone en waarmee u gebruikersgegevens kunt bewaren om het surfen te vergemakkelijken en bepaalde functies in te schakelen.

Er zijn twee soorten cookies:

·     De first party cookies, die door La Redoute worden gedeponeerd en die noodzakelijk zijn voor het surfen en de goede werking van de site;

·     third party cookies die door partnerbedrijven worden gedeponeerd om uw interessegebieden te identificeren en u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen. Deze third party cookies worden rechtstreeks beheerd door de bedrijven die ze uitgeven en die ook moeten voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming.

12.2.                   WAAROM WORDEN COOKIES, TAGS EN TRACKERS GEBRUIKT?

Met de cookies die La Redoute op de website en de mobiele applicatie gebruikt, kunnen wij:

- statistieken en volumes over de frequentie en het gebruik van de verschillende elementen van onze diensten opmaken. Hiervoor maken we gebruik van cookies voor het meten van het publiek.

- de presentatie van onze website aanpassen aan de gebruikte computer;

- de presentatie van onze website aanpassen aan de affiniteiten van elke gebruiker;

- informatie opslaan met betrekking tot een formulier dat u op onze website hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account, abonnementsservice, inhoud van een bestelmand, enz.);

- u toegang geven tot gereserveerde en persoonlijke delen van onze website, zoals uw account, door middel van identificaties ;

- beveiligingsmaatregelen implementeren, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd om na een bepaalde periode weer in te loggen op uw account;

- informatie delen met adverteerders op andere websites om u relevante advertenties aan te bieden die aansluiten bij uw interesses. Hiervoor maken we gebruik van reclamecookies.

- informatie delen op sociale netwerken Hiervoor maken we gebruik van cookies die delen op deze netwerken mogelijk maken.

12.3.                   HOE KAN HET PLAATSEN VAN COOKIES, TAGS EN TRACKERS WORDEN GEPARAMETREERD?

Conform Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 verzamelt de vennootschap La Redoute uw toestemming vóór het deponeren van reclamecookies, het meten van het publiek en het delen op sociale netwerken.

U kunt er te allen tijde voor kiezen om uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en aan te passen, op de hieronder beschreven wijze.

12.3.1. Uw navigatiesoftware instellen

U kunt uw browsersoftware zo configureren dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of juist systematisch of op basis van hun uitgever worden geweigerd. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat de aanvaarding of weigering van cookies nadrukkelijk worden voorgesteld, voordat een cookie op uw apparaat kan worden opgeslagen.

Hoe oefent u uw keuzes uit, afhankelijk van de browser die u gebruikt?

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie bij elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarin u zich kan informeren over hoe u uw cookiewensen kunt wijzigen.

Voor Internet Explorer™ :http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies ,

Voor Safari™:http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html ,

VoorChrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 ,

Voor Firefox™ :http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ,

Voor Opera™:http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html[A11]

12.3.2. Het besturingssysteem van uw smartphone instellen

U hebt de mogelijkheid om het plaatsen van cookies op uw smartphone te controleren in de regels van het besturingssysteem.

Op iOS: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Op Android :https://support.google.com/chrome/topic/3434352[A12]

12.3.3. Cookies instellen met een door La Redoute voorgesteld hulpmiddel

Om aan de voorschriften te voldoen, maakt La Redoute gebruik van een tool waarmee gebruikers cookies kunnen instellen wanneer ze inloggen op de site.www.laredoute.be
Klik

Om toegang te krijgen tot de lijst van gedeponeerde cookies en dit te configureren[A13]

12.3.4. Bezwaarlijst om het plaatsen van cookies te beheren

U kunt zich ook verzetten tegen het plaatsen van cookies door de volgende website te bezoekenhttp://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

13.WAT IS DE GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS VAN LA REDOUTE

13.1.                   WAT ZIJN ZIJN OPDRACHTEN?

De bij La Redoute benoemde gegevensbeschermingsfunctionaris is verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften en regels die in dit document worden beschreven.

Hij ziet er in het bijzonder op toe dat er binnen de vennootschap een register voor de verwerking van persoonsgegevens wordt opgesteld en dat die voldoet aan de reglementeringen en de wijzigingen daarin.

Het verhoogt het bewustzijn van de teams en reageert op gebruikers die hun rechten willen uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die door La Redoute worden verzameld.

13.2.                   HOE KAN CONTACT WORDEN OPGENOMEN MET DE GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS?

U hebt de mogelijkheid om contact op te nemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris op het adres dpo@redoute.be .

Om uw rechten beter te kennen, ga naar de websitevan uw toezichthoudende autoriteit:

·     In Frankrijk, CNIL: https://www.cnil.fr/

·     In het Verenigd Koninkrijk, ICO: https://ico.org.uk/

·     In Spanje, AEPD: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-idfr-idphp.php

·     In Portugal, CNPD: https://www.cnpd.pt/index.asp

·     In België, OPC: https://www.privacycommission.be/fr

·     In Zwitserland, FDPIC: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html

 

 
172.26.71.205 43686.4859953704 156 PRODUCTION
Pour votre demande de financement concernant votre achat sur laredoute.fr, vous allez être redirigé vers la plateforme de Sofinco, marque commerciale de CA Consumer Finance, partenaire de La Redoute.
Confirmer