ALGEMENE ON-LINE VERKOOPSVOORWARDEN> INLEIDING
> ARTIKEL 1: VOORWERP
> ARTIKEL 2: BESTELLING
> ARTIKEL 3: LEVERING
> ARTIKEL 4: BETALINGSVOORWAARDEN
> ARTIKEL 5: TARIEVEN/RECUPELBIJDRAGE
> ARTIKEL 6: RECHT VAN INTREKKING
> ARTIKEL 7: RETOURS
> ARTIKEL 8: WETTELIJKE GARANTIE
> ARTIKEL 9: HANDTEKENING EN BEWIJS
> ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID
> ARTIKEL 11: BESCHERMING VAN PRIVACY
> ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM
> ARTIKEL 13: NIETIGHEID
> ARTIKEL 14: DUUR
> ARTIKEL 15: BEWIJS
> ARTIKEL 16: BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES
> ARTIKEL 17: DIVERSEN
> ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

INLEIDING
Deze voorwaarden zijn gesloten tussen, enerzijds, de NV naar Belgisch recht Redoute catalogus Benelux, BE 0404.047.956 RPM Doornik, met zetel gelegen in 7730 Estaimpuis, Rue de Menin 4 en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de website van La Redoute http://www.laredoute.be ,via telefoon of via de applicatie, hierna genoemd "de gebruiker".
De levering van pakketten gebeurt uitsluitend in het grondgebied België, Groothertogdom Luxemburg en, vanaf Januari 2019, in Nederland.
Deze voorwaarden zijn exclusief voor de consument. De Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten op de site, telefonisch of via de applicatie bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site, via telefoon of via de applicatie. Het raadplegen van de site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 10 onverkort van kracht blijven.
De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site.
Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector "verkoop op afstand" toegepast door bedrijven met zetel in België.
La Redoute draagt het BeCommerce Label. Dit betekent dat onze website door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd wordt op het respecteren van de BeCommerce Label Code van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV). Deze Code beschermt uw belangen als consument. U vindt meer informatie over de garanties van het BeCommerce Label op www.becommerce.be.ARTIKEL 1 - VOORWERP
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de verkoop online, telefonisch of via de applicatie op Belgisch en Luxemburgs grondgebied. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen La Redoute en de gebruiker te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering. Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen. De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site. De consument heeft 14 dagen tijd, volgend op de dag na levering, om de verkoper te laten weten dat hij afstand doet van zijn aankoop.

ARTIKEL 2 - BESTELLING
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn bestelling online, telefonisch of via de applicatie te plaatsen:
- ofwel via bestelnummers van de site
- ofwel via bestelnummers uit de gedrukte catalogus
De bestelling kan pas worden verwerkt als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen (cf. artikel 5) en de beschrijving van het te koop aangeboden product. La Redoute verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, zolang de voorraad strekt. Indien het artikel niet langer voorradig is, heeft La Redoute het recht om u een vervangartikel toe te sturen dat qua kwaliteit en prijs, minstens evenwaardig is. Voor elke online bestelling zal u binnen de 24 uur nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, een e-mail ter bevestiging ontvangen op het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

ARTIKEL 3 – LEVERING
De gebruiker heeft de keuze om te worden geleverd :
- aan huis of op het adres van een derde persoon
- in een Kariboo Punt naar keuze.(niet geldig in Nederland)
Om onze ecologische voetafdruk te beperken, verkiest La Redoute de levering in een Kariboo leveringspunt. De levering is aan 1€ in een Kariboo Punt. Bij bezorging aan huis of op een ander adres wordt 2,99 € in rekening gebracht voor kleine artikelen. Indien één of meer omvangrijke artikelen in uw bestelling, is er een deelname van 2€ voor verwerking en verzending bijgevoegd. (dit bedrag kan gewijzigd worden bij een commerciële actie). La Redoute verbindt zich ertoe om de beschikbare artikelen uiterlijk binnen de 14 dagen te leveren. Bij ophaling van een pakket in een Kariboo leveringspunt dient een geldig identiteitsbewijs voorgelegd te worden. Bij gebrek zullen de bestelde artikelen niet overhandigd worden. Uw pakket wordt 10 dagen bewaard in het Kariboo Punt en wordt ons dan vervolgens teruggestuurd. Elk probleem betreffende de levering (ontbrekend of beschadigd artikel) moet binnen de 48u worden gemeld op het nummer 056 85 15 00 of op nummer (+31) 043 202 94 67 voor Nederland. Het overeenkomstige geretourneerde artikel moet ons dan binnen 14 dagen na ontvangst bereiken om de terugbetaling aan te vragen.


ARTIKEL 4 - BETALINGSVOORWAARDEN
Bij het plaatsen van de bestelling heeft u een ruime keuze aan betaalmethoden, alle betaalmethoden zijn volledig beveiligd : de server werkt met codes en alle gegevens worden gecodeerd verzonden. Op onze site wordt dus geen ongecodeerde informatie verstuurd.

1. Met uw BANKKAART
U noteert het nummer van uw Visa of Mastercard, het controlenummer en de vervaldatum. De betaling geschiedt na facturatie van uw artikelen, volgens de voorwaarden overeengekomen met uw bankinstelling. In sommige gevallen zal het gebruik van de Card-Reader (toestel voor Webbanking) gevraagd worden, dit voor nog meer veiligheid.

2. Via OVERSCHRIJVING, 14 dagen na ontvangst van uw pakket. (niet geldig in Nederland)
De verkoop is definitief na een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering. Deze betaalmethode is onderworpen aan een voorafgaand akkoord van La Redoute die het recht heeft om de bestelling te weigeren, o.m. bij niet betaling van een vorige schuld; om het bedrag van de bestelling te beperken of om uw pakket tegen betaling te leveren. Op internet, is betaling via overschrijving na ontvangst gereserveerd voor klanten die deze betalingswijze al gebruikt hebben bij La Redoute. Als u deze betalingswijze een eerste maal wenst te gebruiken, moet de bestelling telefonisch geplaatst worden. Als uw aanvraag aanvaard wordt, dient de factuur binnen 14 dagen te worden vereffend op het rekeningnummer BE58 2750 1550 4079. BIC : GEBABEBB. Er wordt een bijdrage van 3,99€ in rekening gebracht voor de beheers- en inningskosten. La Redoute kan u een betalingsuitstel tot 3 maanden zonder extra kosten voorstellen. In geval van niet-betaling of te late betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het geheel van de aan La Redoute verschuldigde bedragen van ambtswege opeisbaar.
Het verschuldigde bedrag zal van ambtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 12% per jaar alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 40 €.

De schuldenaar is tevens verplicht tot het betalen van alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waartoe de inning van een onbetaalde rekening aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair gesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van 120€.

3. Via BANCONTACT/MISTERCASH.
Multi-bankbetaalmethode. Indien u beschikt over een Bancontact/MisterCash-kaart, kunt u uw aankopen op onze website betalen door eenvoudig uw kaartnummer en vervaldatum op te geven. U kunt ook betalen door de QR-code en een Bancontact-betaalapp of app van uw bank te lezen. Op de applicatie La Redoute is betaling ook mogelijk via online betalingsapplicaties.

4. Via PAYPAL
Betaling gebeurt via uw Paypal-account als u er een heeft. Paypal-betalingen worden gedaan via onze partners Ogone en Paypal. Voer gewoon de Paypal-ID in en valideer de betaling. In ieder geval behoudt La Redoute zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren in geval van:
- bestaand geschil met de gebruiker
- gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling door de gebruiker

- weigering van autorisatie betaling per bankkaart van bankorganisaties
- misbruik of fraude

5. Via iDEAL (vanaf 2019 – enkel mogelijk in Nederland) Betalen met iDEAL is betalen met internetbankieren bij een van de deelnemende banken. Wanneer u bij een webwinkel het logo van iDEAL aantreft dan kunt u daar met iDEAL betalen. In een paar stappen is de betaling gedaan: U kiest iDEAL als betaalmethode. U selecteert uw bank. U komt direct in het internetbankieren van uw bank en logt in op de voor u bekende manier. De gegevens van uw betaling zijn al ingevuld en u keurt de betaling goed. U ontvangt direct een bevestiging van uw bank. U keert terug naar de webwinkel; bestelling en betaling geslaagd! Van winkelwagentje tot en met betaalbevestiging. U zult merken dat het heel eenvoudig is!

ARTIKEL 5 - TARIEVEN/RECUPELBIJDRAGE
De prijzen van onze Lente-Zomerproducten zijn gegarandeerd tot 30 september van het jaar; die van onze Herfst-Winterproducten zijn gegarandeerd tot 31 maart van het volgende jaar. La Redoute behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in BTW-tarieven. La Redoute behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen te wijzigen en/of te corrigeren bij het factureren om rekening te houden met enige computerfout of gerelateerde weergave. op de techniek van verkoop op afstand via internet. De prijzen die worden verlaagd, zijn de laagste prijzen in de maand voorafgaand aan de commerciële transactie. La Redoute garandeert dat de elementen, diensten en functionaliteiten die beschikbaar worden gesteld aan de gebruiker, als ze worden gebruikt volgens de gegeven aanwijzingen, in grote lijnen overeenkomen met de algemeen aanvaarde normen, en dat de software en alle elementen gecreëerd door La Redoute en beschikbaar gesteld aan de gebruiker respecteren de rechten van derden, en zijn over het algemeen niet illegaal. La Redoute is over het algemeen gehouden aan een middelenverbintenis. La Redoute kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade opgelopen door de gebruiker in het kader van het gebruik van de website en/of de inhoud ervan. Evenzo wordt La Redoute alleen gehouden door zijn bedrog of zijn grove fout. Het is niet verantwoordelijk voor de fraude of grove nalatigheid van zijn agenten, opdrachtgevers en, in de regel, van zijn onderaannemers en handhavingsagenten. De gebruiker zal La Redoute ook vrijhouden van elke claim, in elk van de volgende gevallen:

- verlies van zakelijke mogelijkheden of inkomsten die verband houden met de werking of het gebrek daaraan, of het gebruik of niet-gebruik van de website, of de inhoud in of daar te vinden;
- illegale of ongeoorloofde inbraak van een derde partij op de webserver;
- introductie van een computervirus in de webserver of op de website;
- tijdelijke congestie van de bandbreedte;
- onderbreking van de internetverbinding voor een oorzaak buiten de controle van La Redoute.
De gebruiker gaat ermee akkoord dat de elementen / functies / afbeeldingen, enz., aangeboden op de website onderhevig aan verandering zijn. Bepaalde functies worden dus verwijderd en andere worden toegevoegd zonder dat de gebruiker een bepaalde claim kan claimen. Evenzo zal La Redoute alleen beslissen of inhoud die op de website wordt gepresenteerd, wordt opgenomen / verwijderd. Tot slot behoudt La Redoute zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de website tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken zonder de gebruiker vooraf te hoeven informeren. Dit is bijvoorbeeld het geval in het geval van onderhoud van de website of een belangrijke wijziging van de aangeboden services en/of functies. La Redoute kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade met betrekking tot een wijziging, opschorting of onderbreking van toegang tot de website, om welke reden dan ook. N.B .: Tenzij anders vermeld, zijn de prijsverlagingen aangeboden door La Redoute slechts geldig gedurende 1 maand vanaf de datum van verzending van het aanbod. Tenzij anders vermeld, zijn ze mogelijk niet van toepassing op RODE PRIJZEN/CREATEURS behalve uitzonderlijke commerciële aanbiedingen. Sinds 1 juli 2001, in toepassing van de regionale milieubeleidsconventies op het moment van aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat, wordt een recyclingbijdrage verzameld namens de VZW Recupel, een bevoegde instantie die belast is met het terugwinnen en recyclen van oude apparaten voor een variabel bedrag. Deze bijdrage is al in de prijs inbegrepen.

ARTIKEL 6 - RECHT VAN INTREKKING
De consument heeft het recht om dit contract zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien dagen en zonder kosten. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de gebruiker, of een derde partij anders dan de door hem aangewezen vervoerder, fysiek beslag legt op de eigendom of de laatste zaak in geval van deellevering.Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring gelieve hier te klikken texte lien Het is ook mogelijk om het herroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring van herroeping in elektronische vorm in te vullen en terug te sturen, via ons contactformulier op onze website. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, ontvangt u onverwijld een ontvangstbevestiging van uw overeenkomstige verklaring. U hebt niet het recht om terug te trekken uit dit contract als u artikelen hebt besteld die niet kunnen worden geretourneerd vanwege gezondheids- of hygiënische redenen (bijv. ondergoed) als de goederen na levering zijn ontzegeld. Na het openen van de veiligheidsverpakking die het cosmetische product geheel of gedeeltelijk bedekt, hebt u niet langer het recht om zich terug te trekken uit de aankoop.

Ingeval van een geldige opname, vergoedt La Redoute alle betalingen die van de gebruiker zijn ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de gebruiker, indien van toepassing, een leveringsmethode heeft gekozen andere dan de standaardlevering) onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen vanaf de dag waarop het kennis nam van de verklaring van intrekking. La Redoute betaalt, zonder kosten voor u, hetzelfde betaalmiddel terug als het eerder gekozen betaalmiddel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De goederen moeten uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u uw verklaring van intrekking aan ons hebt meegedeeld, aan ons worden geretourneerd. Deze periode wordt gerespecteerd als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode. La Redoute behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van de goederen hebt voorgelegd, waarbij de gekozen datum de datum van de eerste van deze evenementen is.


ARTIKEL 7 - RETOURS
Indien één van uw artikelen niet past, kunt u deze retourneren voor terugbetaling. Elke retour dient te gebeuren binnen de 14 dagen na levering, dit door het gratis af te geven in uw Kariboo leveringspunt, of uw postkantoor. Om de logistieke behandeling en de terugbetaling zo vlot mogelijk te laten verlopen, vraagt La Redoute om de artikelen terug te sturen in hun originele verpakking. Het retouretiket van uw leveringsbon moet zichtbaar op de verpakking worden geplakt. Bij teruggave geven de leveringspunten of het postkantoor u een bewijs: dit is vereist in geval van een geschil. La Redoute kan aanspraak maken op een compensatie van de de consument die overeenkomt met de waardevermindering van het goed als gevolg van schade, vervuiling of gebruik van het onroerend goed (artikel VI.51, §2 CRC). La Redoute behoudt zich ook het recht voor om een volgende bestelling te weigeren.
Het geretourneerde artikel wordt terugbetaald volgens de oorspronkelijke betaling.

ARTIKEL 8 - WETTELIJKE GARANTIE
De verkoop van de goederen is onderworpen aan de Belgische wetgeving met betrekking tot de wettelijke garantie voorzien door de wet van 1 september 2004. Alle producten die de consument koopt op de site van La Redoute, genieten een wettelijke garantie van 2 jaar.

ARTIKEL 9 - HANDTEKENING EN BEWIJS
Elke gebruiker van de site zonder klantennummer dient de inschrijvingsprocedure te volgen waardoor hij vervolgens een klantennummer krijgt toegewezen. In ieder geval geldt de uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de gebruiker als aanvaarding van de bestelling aan de aangegeven prijs. Die bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site. De gebruiker heeft gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet en dit zonder verdere gevolgen of verklaring.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID
La Redoute heeft, voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering of daaropvolgende diensten, een inspanningsverbintenis. De verantwoordelijkheid van La Redoute kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien. De producten worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten of door een transportdienst. La Redoute wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van te lange leveringstermijnen als gevolg van de postdiensten of transportdienst, evenals in geval van verlies van de bestelde producten of door staking. De risico's van het transport worden gedragen door La Redoute, de gebruiker zal de aanvragen voor gebruik bij de postdiensten of bij de transportdienst moeten invoeren. Bovendien wordt aangegeven dat de eigendom van de bestelde producten alleen aan de gebruiker wordt overgedragen voor de totale betaling van de gefactureerde prijs, inclusief de verwerkings- en betalingskosten.

ARTIKEL 11- BESCHERMING PRIVACY
La Redoute behoudt zich het recht om gegevens van de gebruiker te verzamelen, meerbepaald indien deze laatste een bestelling plaatst of door het gebruik van cookies. (een cookie is een computerbestand dat wordt verzonden door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de gebruiker aan de site.) Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van La Redoute. Indien u uw toestemming heeft verleend, kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan organisaties die contractueel met La Redoute zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die u gepersonaliseerde aanbiedingen zullen versturen of op de hoogte houden van promoties. Indien u dit niet wenst, gelieve hier te klikken texte lien . In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft u ten alle tijde het recht op toegang en rectificatie van deze gegevens en het recht van verzet als je niet langer wenst te worden geïnformeerd over onze activiteiten. In dit geval dienst dient u te schrijven naar La Redoute - Klantendienst, Menenstraat 4, B - 7730 Estaimpuis met duidelijke vermelding van uw persoonlijke gegevens. Bijkomende inlichtingen omtrent de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer tijdens verrichtingen met de computer kunnen worden verkregen bij het Openbaar Register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel of via de website http://www.privacycommission.be/fr) La Redoute is lid van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV) en houdt zich derhalve aan de door de bond opgelegde gedragsregels inzake consumentenrechten. Gelieve zich bij vragen te richten tot het hoofdkantoor van het BDMV, Buro & Design Center, Heizel Esplanade P.B. 46, 1020 Brussel.

LINKS EN INHOUD VAN DE WEBSITE De site van La Redoute bevat links naar andere sites die niet toebehoren aan La Redoute. La Redoute kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites of instaan voor de gevolgen die het gebruik ervan teweegbrengt. De informatie die via onze site wordt verspreid, wordt regelmatig geüpdatet en gecontroleerd. La Redoute kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, of voor virussen die uw computer of andere toebehoren kunnen aantasten.

ARTIKEL 12 - INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle elementen van de site van La Redoute, visueel of geluid, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten en meer in het algemeen door intellectuele eigendom. Ze zijn het exclusieve eigendom van La Redoute. Informatie, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische handvesten, en in het algemeen, advertenties en hun inhoud enz. toegankelijk via de website worden beschermd door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten. Tenzij daartoe door La Redoute en/of derden uitdrukkelijk gemachtigd, wordt de gebruiker niet bevoegd om te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, distribueren of afgeleide werken te creëren, geheel of ten dele op de elementen aanwezig op de website en de verschillende communicatiemedia en zijn merken. Het is daarom verboden (en de gebruiker kan geen toestemming van anderen verlenen) om te kopiëren, wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de assemblage om te keren of op een andere manier de broncode te vinden, te verkopen, een recht met betrekking tot de website en de inhoud van de verschillende communicatiemedia van La Redoute en zijn merken toewijzen, in sublicentie geven of anderszins overdragen. De gebruiker wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nationale bepalingen met betrekking tot de bescherming van databases en computerprogramma's en meer in het bijzonder naar Boek XI van de Code of Economic Law (wet van 19 april 2014). De gebruiker die een persoonlijke website heeft en die een eenvoudige link wil plaatsen voor zijn persoonlijk gebruik op zijn site rechtstreeks naar de startpagina van de La Redoute-site, moet verplicht toestemming vragen aan La Redoute. Het zal in dit geval geen impliciete overeenkomst van aansluiting zijn. Elke hyperlink naar de site van La Redoute en de techniek van framing of in-line linking is ten strengste verboden. In elk geval moet elke link, zelfs stilzwijgend geautoriseerd, op verzoek van La Redoute worden ingetrokken. Ze zijn het exclusieve eigendom van La Redoute.

ARTIKEL 13 - NIETIGHEID
In het geval dat één van de clausules van dit contract nietig zou zijn door een wijziging van wetgeving, regelgeving of een gerechtelijke beslissing, kan dit op geen enkele manier invloed hebben op de geldigheid en naleving van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 14 - DUUR
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing gedurende de volledige duur van de bestelling, levering, diensten en elke relatie tussen de klant en La Redoute.

ARTIKEL 15 - BEWIJS
De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van het bedrijf La Redoute en zijn partners worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

ARTIKEL 16 - BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES
De bestellingen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen, om te corresponderen met een getrouwe en duurzame kopie.

ARTIKEL 17 - DIVERSEN
Artikelen verkocht door La Redoute komen overeen met de beschrijving en foto's van de catalogus en/of site. Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen kunnen er fouten in sluipen. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen La Redoute en de gebruiker één maand na levering als laattijdig beschouwd en dus niet meer behandeld.
De Europese Commissie biedt consumenten een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Consumenten kunnen een geschil over een online bestelling schikken zonder tussenkomst van een rechtbank. Het online geschillenoplossingsplatform is toegankelijk via deze url-link: http://ec.europa.eu/odr/.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID
De onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting is het Belgische recht van toepassing en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen zijn bevoegd.


Snelle levering
en op maat!
Gratis
Retour
14 dagen
om van gedacht te veranderen
Betaling
100% Veilig
(1) De leveringskosten van 1€ sluit de deelname aan eventuele servicekosten voor levering van volumineuze artikelen niet uit.
(2) U beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen
© NV La Redoute Catalogue Benelux, 4 rue de Menin, 7730 Estaimpuis.
172.26.71.204 43907.7456481481 63 PRODUCTION
Pour votre demande de financement concernant votre achat sur laredoute.fr, vous allez être redirigé vers la plateforme de Sofinco, marque commerciale de CA Consumer Finance, partenaire de La Redoute.
Confirmer